ALGEMENE VOORWAARDEN

 

1. Inschrijving

U kunt zich inschrijven via deze website. Inschrijven voor meerdere personen tegelijk is niet mogelijk. Een uitzondering hierop vormen de losse lezingen. Die kunt u voor meerdere personen tegelijk boeken en betalen. Bij inschrijving verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Lukt het niet om u via de website in te schrijven, neem dan contact op met het secretariaat via administratie@vugroningen.nl

2. Wijze van betaling

De betaling verloopt via Ideal, tegelijk met het inschrijven op de website. Wanneer u op een andere manier wilt betalen, neem dan contact op met het secretariaat via administratie@vugroningen.nl om de inschrijving en de betaling te regelen. Na ontvangst van u inschrijving en betaling sturen wij u binnen enkele dagen een bevestigingsmail. Uw inschrijving is pas definitief als wij uw betaling ontvangen hebben.

 

3. Restitutie van cursusgeld

 1. Wanneer u zich inschrijft, verbindt u zich voor de gehele cursus en bent u het volledige cursusgeld verschuldigd.
 2. Terugbetaling van het cursusgeld vindt plaats indien u uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van de cursus van deelname afziet. Een annulering dient per e-mail of brief te worden doorgegeven. Bij terugbetaling wordt € 25,= aan administratiekosten in rekening gebracht.
 3. Bij annulering binnen 14 kalenderdagen vóór aanvang van de cursus wordt 50% van het betaalde cursusgeld gerestitueerd.
 4. Bij annulering binnen 7 kalenderdagen voor de startdatum of later vindt er geen restitutie plaats, behalve bij schriftelijk bewezen langdurige ziekte en/of ziekenhuisopname. In dat geval vindt er 50% restitutie plaats.
 5. Een cursist die de cursus staakt of onderbreekt of een of meerdere lessen verzuimt, kan geen aanspraak maken op terugbetaling van het niet genoten cursusdeel. Er wordt een uitzondering gemaakt voor langdurige ziektegevallen, ziekenhuisopname en sterfgevallen in de (eerstegraads) familie. U dient bewijsdocumenten te overleggen. In deze gevallen is een restitutie mogelijk van maximaal 50% van het resterende cursusgeld. 

4. Doorgang en annulering van cursussen

 1. Een week voor de genoemde aanvangsdatum van de cursus bekijken wij of er voldoende aanmeldingen zijn om de cursus ook daadwerkelijk door te laten gaan.
 2. De cursussen kennen een minimum deelnemersaantal van zes en een maximum deelnemersaantal van twaalf. Beginnerscursussen voor een taal die zicht bieden op een vervolgcursus, kunnen starten met minimaal vijf deelnemers. 
 3. Bij te veel aanmeldingen voor een cursus is de volgorde van betaling van het cursusgeld bepalend.
 4. De Volksuniversiteit kan bij een te gering aantal aanmeldingen een cursus niet door laten gaan. In dat geval ontvangen de ingeschreven cursisten uiterlijk één week voor de aanvang van de cursus bericht en wordt het volledige cursusgeld terugbetaald.
 5. De Volksuniversiteit behoudt zich het recht voor om:
 • een cursus door een andere docent te laten geven dan in het cursusprogramma wordt vermeld.
 • de locatie of data te wijzigen bij overmacht.

5. Continuïteit van lessen

Als door overmacht (bijv. in geval van overheidsmaatregelen zoals een lockdown) de cursussen op locatie geen doorgang kunnen vinden, wordt zo spoedig mogelijk overgeschakeld op online lessen. Overschakeling op online lessen door overmacht geeft geen recht op restitutie van cursusgeld. 

6. Parallelcursussen

Bij overschrijding van het maximum aantal deelnemers wordt een wachtlijst aangelegd. Op grond van deze lijst kan de Volksuniversiteit besluiten een tweede cursus in te plannen. Wordt deze cursus op een ander tijdstip gegeven, dan geschiedt eventuele plaatsing in overleg met de betreffende cursist(en).

7. Aanvang cursussen

Elke cursus begint op het tijdstip en op de plaats die in de bevestigingsmail staan aangegeven. U ontvangt daarover geen afzonderlijk bericht.

8. Lesmateriaal

Lesmateriaal dient u zelf aan te schaffen, tenzij bij de desbetreffende cursus anders staat vermeld. Eventuele materiaalkosten die niet bij de cursusprijs zijn inbegrepen kun u rechtstreeks aan de docent vergoeden.

Het verdient aanbeveling boeken en materialen pas aan te schaffen als min of meer vaststaat dat de cursus doorgaat. Op de website staan per cursus de cursusmaterialen vermeld en een indicatie van de prijs.

U kunt het cursusmateriaal voor de talencursussen aanschaffen via bijv. de Intertaal boekenservice.

9. Pauzes

Een les van anderhalf uur heeft in principe geen pauze, tenzij de docent met de groep anders afspreekt. Lessen die langer duren, worden halverwege onderbroken door een korte koffie-/theepauze.

10. Adreswijziging

Wanneer u van adres verandert of u adresgegevens niet juist zijn, worden wij daarvan graag in kennis gesteld.

11. Vakanties

Tijdens de vakanties wordt geen les gegeven. De vakanties van de Volksuniversiteit komen zoveel mogelijk overeen met de vakanties die in het voortgezet onderwijs van de regio Groningen gelden.

12. Niet-gegeven lessen

Geplande lessen die, om welke reden ook, niet zijn doorgegaan, worden aan het einde van de cursus ingehaald. Cursisten dienen er al bij hun aanmelding rekening mee te houden dat de duur van de cursus met één of twee weken kan worden verlengd.

13. Evaluatie

De Volksuniversiteit wil graag geïnformeerd worden over uw ervaringen met onze cursussen, zodat wij - indien nodig - hierin verbetering kunnen aanbrengen. Elke cursist die daar prijs op stelt, krijgt de gelegenheid een digitaal evaluatieformulier in te vullen.

14. Algemene huisregels

De Volksuniversiteit gaat ervan uit dat cursisten op een respectvolle manier omgaan met hun docent en mede-cursisten en zich houden aan de algemeen geldende fatsoensnormen. De Volksuniversiteit behoudt zich het recht voor iemand de toegang tot een activiteit en cursuslocatie te ontzeggen indien men zich niet houdt aan de geldende huisregels.

15. Privacyreglement

De Volksuniversiteit behandelt uw gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U vindt ons complete privacyreglement HIER. 

16. Klachtenprocedure

Indien u onverhoopt ontevreden bent over de gang van zaken bij de Volksuniversiteit Groningen, kunt u een e-mail sturen naar het bestuur (bestuur@vugroningen.nl). De klachtenprocedure is elders opdeze site beschreven.

17. Rookverbod

In en rondom de gebouwen waarin lessen plaatsvinden, mag niet worden gerookt.

18. Mensen met een beperking

Heb u een beperking en twijfel u of u kunt deelnemen? Neem dan vooraf contact met ons op om de mogelijkheden per cursus en locatie te bespreken.

19. Huisdieren

Het is niet toegestaan huisdieren mee te nemen naar lessen.

20. Aansprakelijkheid

Het bestuur van de Volksuniversiteit Groningen stelt zich noch aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen die op enigerlei wijze in verband kan worden gebracht met door de Volksuniversiteit Groningen georganiseerde activiteiten, ongeacht hoe die schade of vermissing is ontstaan.

 

 

Groningen, 1-1-2023